Transport drogowy

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

Informacja w sprawie wydania/zmiany zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych(Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne

Wymagane załączniki
- Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2,
- Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi (np. umowa leasingu, dzierżawy, użyczenia),
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia i wypisów,
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe  Wniosek o wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
- Za wydanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 500 zł.
- Za wydanie wypisu z zaświadczenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.
- Za zmianę zaświadczenia polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.
-
Za wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa: opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydaje się w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenia wnosi się w terminie do siedmiu dni od dnia doręczenia Stronie postanowienia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: