Transport drogowy

Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy.

Informacja w sprawie wniosku o udzielenie /zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźniaka drogowego osób/rzeczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE(Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)

Wymagane wnioski

Wniosek – formularz:
- Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy

Wymagane załączniki Załączniki:
- Oświadczenie osoby zarządzającej transportem/osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009,
- Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym - mikroprzedsiębiorca (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu – jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.)
- Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy. Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym - baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej
w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów),
- Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.
W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.
Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).
- Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
- Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust 2a dotyczącą osoby:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
- Oświadczenie osób:
a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
b) prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,
c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w tym najpoważniejsze naruszenie określone w załączniku IV do Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
- Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.
Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o udzielenie /zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Opłata administracyjna:
Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa:
Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem 17 875-45-61.

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: