Transport drogowy

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy.

Informacja w sprawie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz.2140 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy

Wymagane załączniki - Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób/rzeczy
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
- Za wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
- Za wydanie wypisu w przypadku utraty wypisu z zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia
Opłaty można dokonać np. w kasie banku pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa
Opłata skarbowa:
Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np. Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
Zgodnie z art. 11 ust 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.: Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż 3 miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termin o miesiąc.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: