Transport drogowy

Wniosek o wydanie wtórnika licencji / wypisu(-ów) z licencjina wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Informacja w sprawie wydania wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym  lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz.2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika licencji/wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Wymagane załączniki
- Dotychczasowa licencja, wypis lub wypisy w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym ich nieczytelność,
- W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży),
- Oświadczenie o utracie licencji/wypisów z licencji,
- Dowód uiszczenia opłaty,
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie wtórnika licencji/wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
Za wydanie wtórnika licencji:
- w przypadku utraty dokumentu spowodowanej okolicznościami niezależnymi od przedsiębiorcy pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji.
- w innych przypadkach utraty dokumentu pobiera się opłatę  w wysokości 25% opłaty jak za udzielenie licencji.
Za wydanie wtórnika wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.
Opłata skarbowa:
Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku np.Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.
Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: