Transport drogowy

Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Informacja w sprawie wydania dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz.2140 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych(Dz. U. z 2019r. poz. 2463)
Wymagane wnioski

 wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji

Wymagane załączniki
- wykaz pojazdów samochodowych,
- oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 1-4, (w przypadku zatrudnienia kolejnego kierowcy),
- zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub art. 6 ust. 1 pkt 2, (w przypadku zatrudnienia kolejnego kierowcy),
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu lub wypisów,
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe wniosek o udzielenie dodatkowego wypisu lub wypisów z licencji
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata administracyjna:
Za wydanie dodatkowego wypisu na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłaty można dokonać np. w kasie banku np. pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu lub na konto Urzędu Miasta Rzeszowa.  
Opłata skarbowa:
Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie banku Pl. Ofiar Getta 7 w godzinach pracy Urzędu.
Opłata za wydanie licencji, zaświadczeń, zezwoleń, wypisów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: