Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu.

Informacja w sprawie rejestracji czasowej pojazdu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (Dz. U.z 2017r. poz.2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. 2130 t.j)

Wymagane wnioski
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
a) dowody własności pojazdu,
b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,  dopuszczenia jednostkowego  pojazdu,  decyzji  o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, 
c) kartę pojazdu.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy (pojazd zarejestrowany w RP):
a) dowód rejestracyjny,
b) tablice rejestracyjne,
c) karta pojazdu,
d) dowody własności pojazdu (jeśli osoba wnioskująca o rejestrację czasową nie jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel).
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony w krajów UE):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części należy je również przedstawić do rejestracji),    
c) tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka (jeśli wymagane),
d) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju - nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz motocykli,
e) tablice rejestracyjne zagraniczne (do depozytu) lub oświadczenie o braku tablic.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony z krajów trzecich):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny,
c) dowód odprawy celnej, przywozowej SAD,
d) tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic,
Dokumenty przedstawione w językach obcych powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego danego języka.
W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
a) dowody własności pojazdu,
b) dowód rejestracyjny,
c) tablice rejestracyjne,
c) kartę pojazdu.
Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Rejestracja w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
Za wydanie tablic rejestracyjnych :
a) samochodowych - 30 zł,
b) motocyklowych, motorowerowych, do ciągnika rolniczego – 12 zł,
c) do przyczepy – 15 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł.
Rejestracja w celu wywozu za granice - wydanie tablic rejestracyjnych wywozowych:
a) samochodowych - 80 zł,
b) motorowerowych – 30 zł,
c) do przyczepy , do ciągnika rolniczego , motocyklowe - 40 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł,
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów:  29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: