Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wydanie nowego pozwolenia czasowego / dowodu rejestracyjnego na pojazd.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. 2130 t.j)

Wymagane wnioski

Rejestracji pojazdu dokonuje właściciel pojazdu z dokumentem określającym tożsamość lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm - na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy, lub osobę zarządzającą.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
a) dowody własności pojazdu,
b) świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
c) kartę pojazdu.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy (pojazd zarejestrowany w RP):
a) dowód rejestracyjny,
b) tablice rejestracyjne,
c) karta pojazdu,
d) dowody własności pojazdu (jeśli osoba wnioskująca o rejestrację czasową nie jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel).
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony w krajów UE):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny (jeśli składa się z kilku części należy je również przedstawić do rejestracji),
c) tłumaczenia dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego danego języka (jeśli wymagane),
d) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 iN1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
e) tablice rejestracyjne zagraniczne (do depozytu) lub oświadczenie o braku tablic.
W przypadku umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy ( pojazd sprowadzony z krajów trzecich):
a) dowody własności pojazdu (umowa kupna lub faktura zakupu w oryginale),
b) dowód rejestracyjny,
c) dowód odprawy celnej, przywozowej SAD,
d) tablice rejestracyjne zagraniczne (do zwrotu) lub oświadczenie o braku tablic,

Dokumenty przedstawione w językach obcych powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego danego języka.
W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
a) dowody własności pojazdu,
b) dowód rejestracyjny,
c) tablice rejestracyjne,
c) kartę pojazdu.
W przypadku rejestracji na tablice tymczasowe nie jest możliwa rejestracja warunkowa.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania

Rejestracja w celu umożliwienia przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy oraz przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium RP:
Za wydanie tablic rejestracyjnych :
a) samochodowych - 30 zł,
b) motocyklowych, motorowerowych, do ciągnika rolniczego – 12 zł,
c) do przyczepy – 15 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł.
Rejestracja w celu wywozu za granice - wydanie tablic rejestracyjnych wywozowych:
a) samochodowych - 80 zł,
b) motorowerowych – 30 zł,
c) do przyczepy , do ciągnika rolniczego , motocyklowe - 40 zł,
Za wydanie kompletu nalepek na tablice tymczasowe 12,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 13 zł,
Za wydanie pozwolenia czasowego - 18,50 zł. + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 19 zł,
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni

Opłata za odwołanie

Brak

Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: