Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Zawiadomienie o zgubieniu, zniszczeniu, kradzieży.

Informacja w sprawie zawiadomienia o zgubieniu, zniszczeniu , kradzieży

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego 

Wymagane załączniki Załączniki:
- Dowód osobisty (do wglądu) lub upoważnienie.
- Wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów, prowadzonego przez stacje kontroli pojazdów, określające następny termin badania technicznego pojazdu (nie dotyczy w przypadku nowych pojazdów: samochodu osobowego, ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., motocykla, przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. - zarejestrowanych w tut. wydziale nie dłużej niż 3 lata).
- Oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną o utracie dokumentu.
- Dotychczasowy dowód rejestracyjny w przypadku jego zniszczenia.
- Karta pojazdu (jeżeli była wydana).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu dowód osobisty
Formularze papierowe Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł
Koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego - 73,50 zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu, bądź w wybranym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

-

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: