Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.

Informacja w sprawie zbycia pojazdu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracjii oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U.z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130 z późn. zm.)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

wniosek: zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wymagane załączniki
umowa kupna - sprzedaży lub faktura sprzedaży, lub umowa darowizny, lub umowa komisowa i faktura sprzedaży,
- wypis z KRS w przypadku firm,
- upoważnienie od właściciela do zgłoszenia sprzedaży,
- w przypadku, gdy pojazd był współwłasnością dwóch lub więcej osób, a zawiadomienie składa jedna z nich, na miejscu wypełnia oświadczenie, że zgłaszając zbycie działa w imieniu i za zgodą pozostałych współwłaścicieli pojazdu, 
- dokument tożsamości (osoby zgłaszającej).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe wniosek: zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP ePUAP
Sposób opłacania
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu, bądź w wybranym Punkcie Obsługi Mieszkańców.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: