Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o dokonanie zmian w opisie pojazdu.

Informacja w sprawie dokonania zmian w opisie  pojazdu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130)

Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie zmian w opisie pojazdu

Wymagane załączniki 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
2. Karta pojazdu (jeśli była wydana).
3. Dokument określający tożsamość:
a) właściciela działającego osobiście,
b) przedstawiciela właściciela pojazdu (w przypadku działania przez przedstawiciela)
- pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę
4. w przypadku dokonania w pojeździe zmian konstrukcyjnych:
a) powodujących zmianę rodzaju pojazdu:
- faktuta lub oświadczenie potwierdzające, że dokonane zmiany konstrukcyjne zostały wykonane przez przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami okreslającymi warunki techniczne pojazdów,
b) nie powodujących zmiany rodzaju pojazdu - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami okreslającymi warunki techniczne pojazdów.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu Dowód tożsamości
Formularze papierowe Wniosek o dokonanie zmian w opisie pojazdu
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

73,50zł - wymiana dowodu rejestracyjnego.
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Opłata za rejestrację pojazdów: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni – art.127 § 2 oraz  art. 129 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: