Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numerów VIN na pojazd.

Informacja w sprawie nadania numerów nadwozia

Podstawa prawna
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. art. 66 a ust.2 pkt 6 (Dz. U. z 2020r. poz. 110).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r. poz.2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. 2130 t.j.)
Wymagane wnioski

Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

Wymagane załączniki
1. Dokumenty własności pojazdu (jeśli pojazd nie został zarejestrowany na obecnego włąściciela).
2. Dowód rejestracyjny.
3. Karta pojazdu (jeśli była wydana).
4. Opinia rzeczoznawy samochodowego, który jest wpisany na listę prowadzoną przez ministra właściwego ds. transportu - tylko, w przypadku, gdy cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu, została zniszczona podczas wypadku drogowego albo naprawy lub nie została umieszczona przez producenta na pojeździe zabytkowym.
5. Oświadczenie, że pojazd został zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej - dotyczy pojazdu, którego markę określa się jako "SAM". W przypadku rejestracji pojazdu marki "SAM" należy dodatkowo uzyskać decyzję o dopuszczeniu jednostkowym.
6. Dokument potwierdzający, że w pojeździe:
a) dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
b) odzyskanym po kradzieży cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
c) nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
d) dla którego prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu
7. Dokument okreslający tożsamość:
a) właściciela działającego osobiście,
b) przedstawiciela właściciela pojazdu (w przypadku działania przez przedstawiciela)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata skarbowe: 10zł od decyzji o nadaniu numeru nadwozia i 10zł od decyzji o nadaniu tabliczki znamionowej zastępczej.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez pracownika Wydziału Komunikacji na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Bezzwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: