Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego / pozwolenia czasowego.

Informacja w sprawie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) 
Wymagane wnioski

Wniosek  o  zwrot  zatrzymanego  dowodu  rejestracyjnego

Wymagane załączniki
pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania  dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (zaświadczenie o przeprowadzeniu stosownego badania technicznego: okresowego lub dodatkowego),
- w przypadku przeniesienia własności pojazdu - właściciel przedkłada komplet dokumentów potwierdzających nabycie pojazdu,
- w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego z powodu upływu terminu kolejnego badania technicznego lub w przypadku, kiedy termin ten upłynął po zatrzymaniu, należy dołączyć zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowego badania technicznego,
- upoważnienie od właściciela pojazdu,
- dokument tożsamości (osoby składającej dokumenty).
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek  o  zwrot  zatrzymanego  dowodu  rejestracyjnego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00 zł
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji, w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 7, w godzinach pracy urzędu.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Brak

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: