Rejestracja pojazdów

Szczegółowe informacje znajdują się dodatkowo na stronie BIP Urzędy Miasta Rzeszowa pod adresem https://bip.erzeszow.pl/pl/321-pojazdy.html

Zaświadczenie dot. potwierdzenia danych pojazdu.

Informacja w sprawie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie pojazdu oraz zarejestrowania pojazdu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz.110)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz.2130).
Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa właściciel pojazdu lub osoba upoważniona pisemnym upoważnieniem przez właściciela pojazdu. W przypadku firm – na podstawie upoważnienia podpisanego przez właściciela firmy lub osobę zarządzającą.

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata skarbowa w przypadku upoważnienia - 17,00zł.
Wpłaty należy dokonać po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów przez Pracownika Wydziału Komunikacji.
Nr konta:
Opłata skarbowa: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: