Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Informacja w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020.1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ((Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wymagane załączniki
a) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia  kierowców,
b) dokumentacja szkoleniowa - Książka ewidencji osób szkolonych,
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty skarbowe:
Wniosek o wykreślenie z rejestru – 10 zł
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Informacja o wykreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - w dniu złożenia kompletnego wniosku wraz załącznikami.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: