Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców.

Informacja w sprawie wpisu do ewidencji instruktorów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/wykładowcy nauki jazdy.

Wymagane załączniki
- kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem kategorii,
- kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego,
- kserokopia dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę,
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
- w przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, lub D należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.
Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/wykładowcy nauki jazdy.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty administracyjne:
- za wpis do ewidencji instruktorów – 50zł
- za wpis do ewidencji wykładowców – 50zł
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę administracyjną można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku w przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: