Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o przedłużenie terminu ważności legitymacji instruktora.

Informacja w sprawie przedłużenia terminu ważności legitymacji instruktora

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora

Wymagane załączniki
- kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
- kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
- legitymacja instruktora,
Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty administracyjne:
Przedłużenie ważności legitymacji instruktora – wolne od opłat
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - w dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: