Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o wdanie wtórnika legitymacji instruktora.

Informacja w sprawie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.) 

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy

Wymagane załączniki
- wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
- pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Wydanie wtórnika legitymacji instruktora - wolne od opłat.
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie, do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: