Diagności

Wniosek o udzielenie/zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Informacja w sprawie udzielenia /zmiany uprawnienia diagnosty do wykobnywania badań technicznych pojazdów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 t.j.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Wymagane załączniki - kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub obsługi pojazdów,
- kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkoleń dla diagnostów w zakresie przeprowadzanych badań technicznych pojazdów,
- kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym,
- dotychczasowe uprawnienie diagnosty – w przypadku wniosku o jego zmianę,
- pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
- potwierdzenie wniesienia opłat.vvv
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o udzielenie lub zmianę uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty skarbowe:
- za udzielenie lub zmiana uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów – 48 zł
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
Opłatę skarbową można dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie

-

Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: