Prawo jazdy

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Informacja w sprawie przedłużenia terminu ważności zezwoelnia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1392 z późn. zm.)  
Wymagane wnioski

wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia

Wymagane załączniki
- wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia (formularz),
- kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
- kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
- kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami przewożącymi wartości pieniężne (nie dotyczy kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej)  – kierowcy tych jednostek przedstawiają zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na stanowisku kierowcy pojazdu uprzywilejowanego,
- dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów. Należy również okazać prawo jazdy oraz dowód tożsamości.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe wniosek o wydanie/przedłużenie terminu ważności zezwolenia
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłata za wydanie zezwolenia lub przedłużenie terminu ważności zezwolenia – 50 zł
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Termin załatwienia spraw

 Do 2 dni roboczych

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji administracyjnej, przysługuje odwłonie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzj

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: