Prawo jazdy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami.

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

wniosek o wydanie zaświadczenia

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu dokument tożsamości
Formularze papierowe wniosek o wydanie zaświadczenia
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł
Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa (np. przelewem) lub w placówkach Banku PKO BP S.A. w Urzędzie.
Rachunek nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423.
Potwierdzenie wniesienia opłaty należy załączyć do wniosku.
Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: