Stacje Kontroli Pojazdów

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stację Kontroli Pojazdów (niepowodująca rozszerzenia działalności regulowanej).

Informacja w sprawie zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
Pełnomocnictwo lub prokura - w przypadku działania przez przedstawiciela.
W przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru - aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty skarbowe:
Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców – jest wolna od opłat.
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów – 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: