Stacje Kontroli Pojazdów

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Informacja w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
Wymagane wnioski

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wymagane załączniki
- dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
- pieczątki stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów,
- rejestr badań technicznych w formie informatycznego nośnika danych (płyta CD),
Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacj
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Wniosek o skreślenie z rejestru – 10 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy
Informacja o skreśleniu wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
Unieważnienie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: