Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o nadanie medali.

Informacja w sprawie medali za długoletnie pozycie małżeńskie

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.).
Wymagane wnioski

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Z inicjatywą o nadanie odznaczeń dla Jubilatów zameldowanych w Rzeszowie występuje Prezydent Miasta Rzeszowa do Wojewody Podkarpackiego. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jubilaci, którzy zawierali związek małżeński poza Rzeszowem, uprzejmie proszeni są o podanie miejsca zawarcia małżeństwa z uwagi na to, że w zasobach archiwalnych tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się księgi wyłącznie z terenu miasta Rzeszowa.

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe wniosek o nadanie medali
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania brak opłat
Termin załatwienia sprawy

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie składa się nie wcześniej niż  w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można składać od dnia 1 listopada roku poprzedzającego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręcza Prezydent Miasta Rzeszowa. Uroczystość wręczenia medali odbywa się w rzeszowskim Ratuszu. Biorą w niej udział Jubilaci wraz z rodzinami. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa, w imieniu Jubilatów, medale mogą zostać odebrane przez członków rodziny, w dniu uroczystości.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: