Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej dotyczącej rozwodu/unieważnieniu małżeństwa/separacji orzeczonego przez sądy państw należących do Unii Europejskiej.

Informacja w sprawie dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 195),
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 617),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu    cywilnego t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375),
 • Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).

Wymagane wnioski

- wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa,
- urzędowy odpis orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że orzeczenie jest prawomocne, chyba że prawomocność orzeczenia wynika z jego treści,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
- ważny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu,
- uwierzytelniony przekład na język polski dokumentów wydanych w języku obcym,
- dodatkowo, jeżeli orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy, należy przedstawić dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało mu doręczone

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgodnie z przepisami prawa, uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Wymagane przez przepis prawa załączniki, (w szczególności: m.in. dokumenty sądowe wraz z tłumaczeniem) należy złożyć w oryginale, w formie papierowej.
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega:
- dołączenie wzmianki dodatkowej - 11 zł.
- pełnomocnictwo, jeśli takie zostało udzielone 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4, parter.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego uznaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego podlegają orzeczenia wydane po 01 lipca 2009 r.. Orzeczenia wydane do dnia 01 lipca 2009 r. w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej (oraz Danii) podlegają uznaniu w postępowaniu sądowym z wyjątkiem państw, z którymi obowiązują umowy dwustronna o uznawaniu orzeczeń z mocy prawa.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który odmawia na podstawie art. 1146 Kodeksu postępowania cywilnego dokonania czynności na podstawie orzeczenia organu państwa obcego, zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie o przyczynach odmowy, informując o prawie wystąpienia w trybie art. 1148 Kodeksu postepowania cywilnego do sądu powszechnego o rozstrzygnięcie, czy orzeczenie organu państwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: