Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa zawartego za granicą.

Informacja w sprawie odtworzenia aktu małżeństwa zawartego za granicą

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2086),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 332),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617),
 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów  urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. 2005 Nr 112, poz. 938).

Wymagane wnioski

Wymagane dokumenty:
- wniosek o odtworzenie aktu małżęństwa zawartego za granicą
- oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji,
- urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski,
- oświadczenie małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, (dotyczy to okoliczności, gdy zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o nazwisku małżonków noszonym po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa),
- pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone przez osobę, której dotyczy zdarzenie,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o odtworzenie aktu małżęństwa zawartego za granicą
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Opłata skarbowa od decyzji odtworzenie aktu małeżstwa zawartego za granica - 39 zł

Pełnomocnictwo do  dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do miesiąca.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: