Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Informacja w sprawie skrócenia miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.463 ze zm.),
-Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
-Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546ze zm. ),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane wnioski

Podanie o skrócenie miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane załączniki

-opłata skarbowa,

-RODO
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu Dokument tożsamości
Formularze papierowe Podanie o skrócenie miesięcznego okresu na zawarcie związku małżeńskiego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP brak
Sposób opłacania
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
  • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Data zawarcia małżeństwa ustalana jest z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym składane będą oświadczenia
o wstąpieniu w związek małżeński.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego zapewnienie,zawiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kustronia 4, 35-033 Rzeszów.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: