Małżeństwa

Przyjmowanie zapewnień przedślubnych do ślubu cywilnego i konkordatowego następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty w USC pod numerami telefonów: 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów małżeństwa do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego oraz wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 07, 17 875 46 21, 17 875 41 84.

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo poza granicami RP.

Informacja w sprawie zaświadczenia do zawracia małżeństwa za granicą

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
- Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2020 nr 698)           
-Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792),
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
-Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane wnioski

wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Wymagane załączniki
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • RODO
Jednostka odpowiedzialna Główna
Dokumenty do wglądu
 • ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy.

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego, jeżeli stwierdzi, że istnieją przeszkody do zawarcia małżeństwa w prawie polskim, odmówi wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą.
 
W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zawiadamia on pisemnie osobę, której odmowa dokonania czynności dotyczy.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoba, której czynność dotyczy, może złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Właściwym w sprawie złożenia wniosku o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kustronia 4, 35-033 Rzeszów.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
 • data utworzenia: 
 • data ostatniej poprawki: 
 • zatwierdzony: Tak
 • data zatwierdzenia: