Zaświadczenia i odpisy aktów stanów cywilnego

Informację telefoniczną w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875 44 37, 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55.

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego/skrócony na druku wielojęzycznym aktu urodzenia/małżeństwa/zgonu.

Informacja w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna
 •     Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
      (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463),
     • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),   
     • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
     • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji  elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.162 z późn. zm.),
     • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
     • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332),
     • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617.),
     • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.),
     • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego                          (Dz.U. z 2004 r.   Nr 166, poz. 1735).
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1904),
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.  w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
      (Dz.U. z 2015 r. poz. 194 z późn. zm.),
     • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
      (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),
     • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty
      skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),
     • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
      terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz.1375).
Wymagane wnioski
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących wskazanej osoby,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej – jeśli odpis lub zaświadczenie podlega opłacie skarbowej,
Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, można przesłać drogą elektroniczną jeżeli Wnioskodawca może opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega:
 
 •     odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł
 •     odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł
 •     odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu wydany na druku wielojęzycznym  – 22 zł
 •     zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 •     pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego lub do odebrania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 17 zł


Pełnomocnictwo, (wymagane, jeśli z mocy ustawy Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub do otrzymania żądanego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaś z charakteru sprawy wynika, że działa jako pełnomocnik), udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU.
Bezpłatnie wydawane są odpisy aktów stanu cywilnego oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), Karty Dużej Rodziny, wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 • na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego m.in. odpisy skrócone i zupełne, aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.         

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

Termin załatwienia sprawy:

Akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, przechowywanej przez kierownika urzędu stanu cywilnego, podlega przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie  zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonychw rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczeniao zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby został złożony do kierownika usc, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje sięw terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego oraz wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  następuje w formie decyzji administracyjnej.
Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika tutejszego USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi Brak
Metryka
 • data utworzenia: 
 • data ostatniej poprawki: 
 • zatwierdzony: Tak
 • data zatwierdzenia: