Zaświadczenia i odpisy aktów stanów cywilnego

Informację telefoniczną w sprawie wydania odpisu aktu stanu cywilnego można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875 44 37, 17 875 46 17, 17 875 46 19, 17 875 44 81, 17 875 47 55.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Informacja w sprawie zaświadczenia o stanie cywilnym

Podstawa prawna

-Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
- -Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu              rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2020 nr 698)
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 204 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
-Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),
-Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1173 ze zm.)
-Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane załączniki RODO, opłata skarbowa
Jednostka odpowiedzialna USC
Dokumenty do wglądu Dokument tożsamości
Formularze papierowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP tak
Sposób opłacania
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy
 • 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje księgę zawierającą akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy,
 • 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje ksiąg zawierających akty stanu cywilnego dotyczące wnioskodawcy

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
 • data utworzenia: 
 • data ostatniej poprawki: 
 • zatwierdzony: Tak
 • data zatwierdzenia: