Zmiana nazwiska, sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20

Wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.

Informacja w sprawie nadania dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka

Podstawa prawna

art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463),
art. 88 i 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2086),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 195),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 332),
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617),
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważne dokumenty stwierdzające tożsamość
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania Brak
Termin załatwienia sprawy

Jeżeli matka lub ojciec małoletniego dziecka zawarli małżeństwo z osobą, która nie jest ojcem lub matką tego dziecka, mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Na podstawie art. 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego   z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami  o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa powyżej, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie oświadczenia od małżonków.
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: