Zmiana nazwiska, sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Informacja w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna
 • Art. 35 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 463)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 332)
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 617)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 204 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 194 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.).
Wymagane wnioski
 • wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej
 • wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku  należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów
 • w przypadku złożenia wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy do wniosku załączyć dokumenty, o których mowa poniżej.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega:
 • wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu – 39 zł
 • pełnomocnictwo do złożenia wniosku  o uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 17,00 zł
Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego, podlegający  uzupełnieniu i przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za  odpis zupełny aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu. Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonano w formie czynności materialno-technicznej, wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego uważa się za wydany na wniosek.

Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego. W przypadku sprostowania lub uzupełnienia aktu małżeństwa dokonywanego na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który wydał decyzję o odmowie dokonania uzupełnienia.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie -
Uwagi Brak
Metryka
 • data utworzenia: 
 • data ostatniej poprawki: 
 • zatwierdzony: Tak
 • data zatwierdzenia: