Zmiana nazwiska, sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20

Wniosek o zmianę imienia/nazwiska/nazwiska rodowego.

Informacja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 707)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2086)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. Prawo konsularne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 195)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 332)
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 617)

Wymagane wnioski

- wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
- dowód zapłaty opłaty skarbowej

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można przesłać drogą elektroniczną. Uwierzytelnianie użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online udostępnianych przez podmioty określone w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wymaga użycia profilu zaufanego ePUAP lub danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego. Adres profilu zaufanego ePUAP:  http://epuap.gov.pl
Nie dotyczy wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przez drugiego rodzica oraz wyrażenia zgody przez dziecko, które ukończyło 13 rok życia.
Sposób opłacania Opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
- na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy zmiany imienia lub nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wydającego w/w decyzję.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: