Zmiana nazwiska, sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20

Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą.

Informacja w sprawie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 463),
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 2086),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 332),
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 617),
 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów  urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. 2005 Nr 112, poz. 938).

Wymagane wnioski

- wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego,
- oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego stanowiącego dowód zdarzenia i jego rejestracji,
- urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski,
- oświadczenie małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, (dotyczy to okoliczności, gdy zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o nazwisku małżonków noszonym po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa),
- pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone przez osobę, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Wniosek o dokonanie transkrypcji, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wymagane przez przepis prawa załączniki (w szczególności: m.in. oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz urzędowe tłumaczenie zagranicznego dokumentu na język polski) należy złożyć w oryginale, w formie papierowej.
Sposób opłacania

Opłacie skarbowej podlega:
- wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł.
- pełnomocnictwo do  dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
- na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.

Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie całej Polski. Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo oraz oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji wydaje wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do miesiąca. 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:
1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości, co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: