Zmiana nazwiska, sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego

Informację telefoniczną można uzyskać pod nr telefonów: 177 88 99 00, 17 875-45-20

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska.

Informacja w sprawie powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
-Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.),
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu              rejestracji stanu cywilnego (Dz.U z 2020 r. nr 698)
-Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.),
-Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 617),
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm ),
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane wnioski

Wniosek o przyjęcie oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Wymagane załączniki RODO, opłata skarbowa
Jednostka odpowiedzialna USC
Dokumenty do wglądu
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe Wniosek o przyjęcie oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
  • na miejscu, w kasie urzędu, parter, pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie w chwili złożenia oświadczenia.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika tut. Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: