Zameldowanie/wymeldowanie

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Informacja w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2018.1382 j.t),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z. 2017 r., poz. 2411).

Wymagane wnioski

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.

Można wymeldować się również przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa możesz udzielić wyłącznie na piśmie. Pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.
Formularze papierowe

Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego.

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Czynności zgłoszenia zameldowania/wymeldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały  w formie elektronicznej dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Sposób opłacania Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku PEKAO BP mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, pok. 4 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
  Termin załatwienia sprawy

  Niezwłocznie

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
  Uwagi

   -

  Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: