Zameldowanie/wymeldowanie

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Informacja w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.j.t..)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2018.1382 j.t)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Wymagane wnioski

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód osobisty lub paszport
Formularze papierowe formularz ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z POBYTU CZASOWEGO
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Czynności zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
Sposób opłacania Czynności zgłoszenia wymeldowania z pobytu czasowego nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia o wymeldowaniu z pobytu czasowego.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: