Zameldowanie/wymeldowanie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu / wymeldowaniu / innego.

Informacja w sprawie wydania zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu/innego

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.2018.1382 j.t),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z. 2017 r., poz. 2411).

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu/innego

Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu dowód osobisty
Formularze papierowe Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu /innego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  w kwocie 17 zł

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Banku PEKAO BP mieszczącej się w Urzędzie Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, pok. 4 albo bezpośrednio na następujący rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1 PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 Sposób załatwienia sprawy

 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Opłata za odwołanie

Uwagi

 Uwagi

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: