Dowody osobiste

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Informacja w sprawie zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 653 z późn. zm.),
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

Wymagane wnioski

Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Wymagane załączniki 1. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych,
2. Potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ lub decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzająca naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego,
3. Do zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych załącza się dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w formie dokumentu elektronicznego dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
4. Jeśli działa w Twoim imieniu pełnomocnik, przygotuj pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód osobisty
Formularze papierowe Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP
Sposób opłacania brak opłaty
  Termin załatwienia sprawy

  -posiadacz dowodu osobistego, z którego dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, zgłasza osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy,
  -za osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator,
  -zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
  -Urzędnik niezwłocznie unieważni dowód osobisty.

   

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
  Uwagi

   Uwagi

  Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: