Dowody osobiste

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Informacja w sprawie zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 653),
- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 700),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

Wymagane wnioski

Formularz zgłoszenia wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wymagane załączniki Jeśli działa w Twoim imieniu pełnomocnik, przygotuj pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe Formularz zgłoszenia wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP - Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego oraz cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego można również dokonać drogą elektroniczną na stronie obywatel.gov.pl poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza zgłoszenia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego lub formularza zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego.
- posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego wydaje się na żądanie,
- zaświadczenie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego potwierdza datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP. Formularze zgłoszenia zawieszania oraz wycofania zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
Sposób opłacania

Nie dotyczy

  Termin załatwienia sprawy

  Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Rzeszowa cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego,
  - posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie o cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego wydaje się na żądanie,
  - zaświadczenie o cofnięciu zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego potwierdza datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.

  Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
  Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy

  Opłata za odwołanie Nie dotyczy
  Uwagi -
  Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: