Wybory

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B.

Informacja w sprawie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

Podstawa prawna

art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.z 2019 r. poz. 684 i 1504)

Wymagane wnioski

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane załączniki Ksero dowodu osobistego, pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Nie dotyczy
Formularze papierowe Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Tak
Sposób opłacania Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy

W terminie 3 dni. Sprawa rozstrzygana jest w formie decyzji administracyjnej.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wpisania do rejestru przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w  Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: