Pozostałe

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Informacja w sprawie zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.j.t..)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U.2018.1382 j.t)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Wymagane wnioski

Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    

Zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. 

Wymagane załączniki Nie dotyczy
Jednostka odpowiedzialna Wydział  Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu

Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Formularz Pełnomocnictwa
Formularze papierowe

Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ    

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Czynności zgłoszenia wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP. Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany.
Formularz ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w formie dokumentu elektronicznego, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazd
Sposób opłacania Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.
Termin załatwienia sprawy

 Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi -
Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: