Pozostałe

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Informacja w sprawie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1382 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096  z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 1000)
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańsów i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2523 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2523 z poźn. zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane załączniki -dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem w kwocie 31 zł
- pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
- dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, wezwania do zapłaty, postanowienia i decyzje innych organów)
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód osobisty
Formularze papierowe

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Przez platformę E puap przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E puap.
Sposób opłacania Opłata za udostępnienie danych jednostkowych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi  17 zł.
Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni.

 

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: