Pozostałe

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.

Informacja w sprawie wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U.2017.1464 j.t.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.319.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.j.t)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827.j.t)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

Wymagane wnioski

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Wymagane załączniki Dowód opłaty za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
Pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika)
Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do   Zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów
Jednostka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Dokumenty do wglądu Dowód Osobisty
Formularze papierowe Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP Przez platformę E puap przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym E puap.
Sposób opłacania Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy:

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17 zł : Bank PKO BP Rzeszów,  nr:  17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,  z zaznaczeniem  „opłata skarbowa”.

Opłata skarbowa za udostępnienie jednostkowych danych 31 zł :  Bank PKO BP  Rzeszów,  nr:  36 1020 4391 0000 6802 0144 6541,   z zaznaczeniem  „opłata za udostępnienie danych”.
Termin załatwienia sprawy

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e PUAP.
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.  Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie Nie dotyczy
Uwagi

 -

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: