Działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie odpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Informacja w sprawie wydania odpisu z ewidencji działaności gospodarczej

Podstawa prawna

Art 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Wymagane wnioski

Wniosek o udostepnienie danych archiwalnych z ewidencji działaności gospodarczej

Wymagane załączniki dowód opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o udostepnienie danych archiwalnych z ewidencji działaności gospodarczej
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Opłaty skarbowe:

1.Poświadczenie każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji - 5,00 zł.
2.Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
3.Zwolnienia od zapłaty opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa lub w kasach Urzędu:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Bank PKO BP SA
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy

1. Forma załatwienia:

- wydanie zaświadczenia z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;
- wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

2. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

- odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
- odpis decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej;
- zaświadczenie z zakresu ewidencji działalności gospodarczej.

3. Termin załatwienia sprawy:

- niezwłocznie w obecności przedsiębiorcy w przypadku informacji ustnej i osobistego odbioru dokumentu,
- do 7 dni pisemnie za pośrednictwem poczty.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia - 7 dni

Opłata za odwołanie -
Uwagi

W Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową  www.ceidg.gov.pl

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: