Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do odebrania skróconego / zupełnego aktu: urodzenia / małżeństwa / zgonu.

Informacja w sprawie pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
   (Dz.U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330),

Wymagane wnioski

wniosek pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki dowód zapłaty opłaty skarbowej
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu ważny dokument stwierdzający tożsamość
Formularze papierowe wniosek pełnomocnictwa do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania

Pełnomocnictwo, (wymagane, jeśli z mocy ustawy Wnioskodawca nie jest uprawniony do otrzymania żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub do otrzymania żądanego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaś z charakteru sprawy wynika, że działa jako pełnomocnik), udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową można uiścić:

  • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
  • na miejscu, w kasie urzędu parter pok. nr 4.
Termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie Nie Dotyczy
Uwagi

 Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: