Urodzenia

Informację w sprawie zgłoszenia urodzenia noworodka można uzyskać  pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 06, 17 875 46 12, 17 875  46 47, 17 875 46 50.

Informację w sprawie wpisywania zagranicznych aktów urodzeń do polskiego Rejestru Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerami telefonów: 177 88 99 00, 17 875 46 20.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ePUAP.

Informacja w sprawie zgłoszenia urodzenia dziecka

Podstawa prawna
 • Art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 30, 47, 52-57, 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 463)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1904)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2305)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 • Art. 4, 5, ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 332)
 • Art. 4 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 617)
Wymagane wnioski
 • Karta urodzenia – przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą,
 • Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Dokumenty do wglądu Ważne dokumenty stwierdzające tożsamość – do wglądu,
Formularze papierowe -
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP  (patrz - Załączniki - Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego ePUAP).

Usc w Rzeszowie uprzejmie informuje, że odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu wydane w formie dokumentu elektronicznego, mogą być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których są przekazywane. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Sposób opłacania

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu urodzenia dziecka,
 • pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 
Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1,
 • nr rachunku 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
 • na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.Termin załatwienia sprawy

Sposób  załatwienia sprawy: Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Zgłoszenia urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia dziecka, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
Matka dziecka, która w chwili urodzenia dziecka ukończyła 16 rok  życia, nie może udzielić pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia.
Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia oraz wybiera dziecku imię z urzędu. O sporządzeniu aktu urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego informuje rodziców dziecka.
Osoba zgłaszająca urodzenie składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia, i wybiera dziecku imię z urzędu, w formie decyzji administracyjnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu.

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia. (więcej informacji w karcie Zmiana imienia dziecka do 6 miesięcy).
Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie dokonywane jest zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie.

Odpis skrócony aktu urodzenia wydany zostanie z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
 
UWAGA:
Cudzoziemcy zgłaszający urodzenie dziecka w USC, uprzejmie proszeni są o przedkładanie do wglądu aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.
Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.) dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Sposób załatwienia:

 1. Osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Poprzez pocztę tradycyjną.
 3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.


Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
 • data utworzenia: 
 • data ostatniej poprawki: 
 • zatwierdzony: Tak
 • data zatwierdzenia: