Polityka Społeczna

Formularz Wniosku o wydanie/duplikat/przedłużenie okresu ważności Karty „Rzeszowska Karta Rodziny”.

Formularz kierowany jest do rodzin wielodzietnych oraz rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością, rodzin zastępczych oraz rodzin wspierających zamieszkujących na terenie Miasta Rzeszowa, w których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny rozlicza podatek od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeszowie.

Wniosek realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów, telefon: 17 875 40 44 lub 17 875 44 82.

Oświadczenie o utracie uprawnień do posiadania Karty „Rzeszowska Karta Rodziny”

Program „Rzeszowska Karta Rodziny” realizowany jest przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów, telefon: 17 875 40 44 lub 17 875 44 82.