Ośrodek Szkolenia Kierowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Informacja w sprawie wpisu do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1268)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz 256 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020 poz.1546 z późn. zm.) 
Wymagane wnioski
Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości i spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – w przypadku dokonywania zmiany zakresu wpisu do rejestru.
Wymagane załączniki -
Jednostka odpowiedzialna Wydział Komunikacji
Dokumenty do wglądu -
Formularze papierowe Wniosek o dokonanie wpisu lub zmiany zakresu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
Formularz elektroniczny

e-Formularz

Formularze ePUAP -
Sposób opłacania
Opłaty administracyjne:
- za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500zł
- za rozszerzenie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – 500zł
Opłaty skarbowe:
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Opłatę administracyjną można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525
Opłatę skarbową można dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa
NUMER KONTA: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
Termin załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia lub zmienionego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.
Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa o odmowie dokonania wpisu lub zmiany zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia:

  1. Osobiście w siedzibie urzędu.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego.
Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wydziału Komunikacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata za odwołanie Brak
Uwagi

Brak

Metryka
  • data utworzenia: 
  • data ostatniej poprawki: 
  • zatwierdzony: Tak
  • data zatwierdzenia: